image banner
TIN MỚI
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 05/01/2023, Huyện ủy Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 05/01/2023, Huyện ủy Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp cho đảng viên các xã, thị trấn và các phòng ban ngành.

Phát biểu khai mạc và báo cáo tại hội nghị có ông Dư Minh Hùng, tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn và các báo cáo viên ông Lâm Anh Đức, Huỳnh Việt Triều. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triên khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó triển khai sâu rộng định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản đó là: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, ông đã trực tiếp truyền đạt thêm những điểm cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Dư Minh Hùng yêu cầu ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chỉ đạo các tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ...

Kết thúc đợt học tập nghị quyết, mỗi đảng viên làm bài kiểm tra trắc nhiệm kiến thức đã được bồi dưỡng.

anh tin bai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


anh tin bai
Tác giả: Bài và ảnh: Văn Ngọc
Bản quyền © 2019 -  thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903.877.143 - Fax:0290.3878.143
Email: pgdnamcan@camau.edu.vn